Torna a les dades i privacitat

Política de Privacitat

1- Informació legal i acceptació Les presents disposicions regulen l'ús del servei d'Inscripció a Ofertes de Treball (en endavant SIOE) que! Company_title (en endavant, la "Empresa") posa a disposició dels Candidats a Internet.

2- Protecció de dades personals

  • Tractament de dades de caràcter personal

En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l'informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible a SIOE ( 'dades'), seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l'Empresa. La finalitat del tractament de les Dades és donar curs a la seva sol·licitud.         

  • Seguretat i vigilància

L'Empresa adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l'Empresa posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

  • Drets

El Candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició  al tractament en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a c/Garrrotxa, núm. 7 de Girona o mitjançant correu electrònic a l'adreça lopd@plataformaeducativa.org


3- Propietat intel·lectual i industrial      

Tots els continguts del SIOE, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de l'empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Candidat cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat dels que resultin estrictament necessaris per al ús del SIOE.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l'Empresa o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al SIOE atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.     


4- Condicions d'ús del servei     El Candidat s'obliga a fer un ús correcte del SIOE de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. El Candidat respondrà de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.     Tota la informació que faciliti el Candidat a través dels formularis del SIOE haurà de ser veraç. A aquests efectes, el Candidat garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà el Candidat l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'Empresa o a tercers per la informació que faciliti.    

5- Legislació     

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.


6- Cessió de dades entitats col·laboradores

Consenteixo la cessió de les meves dades entre les entitats col.laboradores: FUNDACIO PRIVADA RESILIS-NIF: G17925215, FUNDACIO ASTRES-NIF: G17695768, FUNDACIÓ EL 7 D'ASTRES G66149162, EINA ACTIVA EMPRESA D INSERCIO-NIF: B17952250, FUNDACIO PRIVADA GENTIS-G17679267, FUNDACIO INFANCIA I FAMILIA-NIF: G63631402, FUNDACIO PRIVADA UTOPIA-NIF: G17933730, PLATAFORMA EDUCATIVA A.I.E.-NIF: V55124416, IDÀRIA F55149025, FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA G65212789, UTE FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES-FUNCACIÓ RESILIS, U-66-814245, UTE PIL 16-20 FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES-FUNDACIÓ RESILIS U67306134 en cas de ser necessari i seguint l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016  i la Llei Orgànica 3/2018.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Web de professions per Teamtailor