EDUCADOR/A SOCIAL - Per incorporar a servei de pisos (comarca del Maresme) [045-2021]

EDUCADOR/A SOCIAL

Per incorporació a servei de pisos per a persones joves immerses en processos migratoris incloses en el programa de seguiment i inserció sociolaboral. 

Comarca del Maresme de Fundació Resilis

Funcions a desenvolupar:

En relació a la persona jove:

 • Treballar per la comprensió de la situació personal/familiar.
 • Mantenir i actualitzar els registres formals i informals respecte a les persones usuàries del servei, així com els confidencials o d’accés permès.
 • Mantenir la documentació de les persones usaries actualitzada.
 • Elaborar, executar, avaluar i fer el seguiment dels PTI amb la participació del/la jove.
 • Observar de manera àmplia la persona jove en tots els aspectes per tal de conèixer-la i comprendre-la i elaborar posteriorment el PTI de manera conjunta.
 • Oferir un marc de referència i la contenció necessària quan calgui per a poder optimitzar el procés educatiu.
 • Participar juntament amb la persona en les activitats de vida quotidiana.
 • Treballar el conflicte, preveure’l i abordar-lo amb finalitats educatives.
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
 • Supervisar i ajudar a la figura de personal qualificat amb qui treballi conjuntament.
 • Estar alerta a l'aparició de situacions de maltractament propiciades per part de les persones joves mateixes o altres.

En relació amb la família de referència:

 • Propiciar les condicions per a poder compartir les inquietuds de cada jove vers el seu context familiar.
 • Participar en la realització del PES, RRI, programació, memòria i altres documents.
 • Informar a la coordinació de qualsevol dada que impliqui una millor gestió del servei.
 • Participar en les reunions d'anàlisi institucional i en les d'intravisió i supervisió.
 • Participar de forma activa en les reunions d'equip i portar a terme els pactes acordats.
 • Fer circular la informació necessària mitjançant les eines de comunicació establertes.
 • Donar suport a la gestió del servei per optimitzar temps i recursos.
 • Supervisar el voluntariat i les persones en pràctiques.
 • Potenciar un clima de convivència i respecte entre l'equip de professionals del servei.
 • Conèixer i fer el seguiment de la xarxa de recursos del territori. Integrar i fer a participar els/les joves en la vida del barri/municipi.

En relació amb l’equip educatiu i interdisciplinari:

 • Mantenir el contacte amb altres agents de seguiment del programa Sostre 360.

 

En relació amb l’entorn:

 • Conèixer i fer el seguiment de la xarxa de recursos del territori.
 • Integrar i fer a participar els/les joves en la vida del barri/municipi.

Perfil competencial:

 • Capacitat de treball en equip i treball sota pressió
 • Sinceritat
 • Flexibilitat
 • Responsabilitat i planificació
 • Paciència 
 •  Escolta activa amb usuaris/àries i altres professionals

Altres requisits:

 • Diplomatura/Grau o  llicenciatura en educació social o en l’àmbit social.
 • Valorable disposar de formació complementària  o coneixements específics en el sector social.
 • Experiència prèvia com a mínim un any en l’ àmbit sociocultural, adolescència i joves en risc d’exclusió social.
 • Domini del català i castellà parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Valorable el coneixement d’altres llengües o cultures.
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 


S’ofereix:

1 vacant  temporal al 100% de la jornada. Plaça subjecte a licitació.


 • Horari:

          De dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h i de 15.30h a 20.00h. 

          Possibilitat de flexibilitat horària.

Categoria: Diplomat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social.

Oferta subjecte a licitació. 

Incorporació: Maig 2021.

O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Oficines Barcelona

Carrer de Vilardell, 29
08014 Barcelona Direccions

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor